مسئله ۳۵۹: روزه یوم الشک به چه نیتی باید باشد؟ و روزه اش به چه نیتی باطل است؟

نیت در یوم الشک چهار صورت دارد:

اگر روزه قضا ندارد نیت روزه مستحبی کند مثل آخر ماه شعبان و اگر روزه قضا دارد نیت روزه قضا نماید و همچنین می تواند نیت روزه نذر و مانند آن داشته باشد. در تمام این صور اگر بعد بفهمد رمضان بوده کافی از رمضان است و جزو روزه رمضان می شود.

نیت روزه رمضان کند که در این صورت باطل است اگر چه بعدا بفهمد رمضان بوده است.

اگر مردد نیت کند یعنی بگوید که اگر رمضان است روزه رمضان و اگر رمضان نیست روزه قضا یا مانند آن باشد، اشکالی ندارد و روزه آن صحیح است. [آیات عظام: امام- سیستانی -فاضل –مکارم]

باطل است [ آیات عظام: خوئی- وحید- بهجت]

این که نیت ما فی الذمه [یا امر واقعی] کند یعنی قصد کند آنچه را که فعلا خداوند از او خواسته است، انجام می دهد. در این صورت هم اشکالی ندارد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا در کفاره می توان به جای آرد یا نان و گندم مواد خوراکی دیگر یا پول آن را به فقیر داد؟