مسئله ۳۵۴: اگر خانمی قصد ده روز کند در حالی که در ایام عادت ماهانه باشد اگر در بین این ده روز پاک شود حکم نمازش چیست؟

باید نمازش را کامل بخواند هر چند روزهای باقی مانده سفرکمتر از ده روز باشد  و حتی اگر درتمام ده روز حائض باشد مادامی که در محل اقامت است و سفر جدیدی برایش پیش نیامده باید نماز را تمام بخواند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  روش های قبله یابی چگونه است؟