مسئله 254: آیا زن می تواند مساوی یا جلوتر از مرد نماز بخواند؟

بنا بر احتیاط مستحب زن عقب تر از مرد بایستد [جای سجده‌اش از جای سجده مرد عقب تر باشد] [مرحوم امام]

مکروه است که زن در نماز جلوتر و یا مساوی مرد بایستد. [آیات عظام: بهجت- صافی]

اشکالی ندارد ولی باید بین زن و مرد حداقل یک وجب فاصله باشد. [آیات عظام: رهبری- وحید- خویی]

باید در نماز زن عقب تر از مرد بایستد و در این حکم بین زن و شوهر و محرم و نامحرم و بین نماز واجب و مستحب فرقي نیست. [آیات عظام: مکارم- فاضل- سیستانی بنابر احتیاط واجب]

نکته: اگر به نظر این 3 مرجع بین زن و مرد حائل باشد و یا حداقل بینشان 5 متر فاصله باشد اشکال ندارد.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا شیشه بین امام و مأموم حائل و فاصله محسوب می شود؟