مسئله۵۱۹: آیا فرد قرض گیرنده قرض ربوی را مالک می شود یا نه؟

کسی که قرض ربایی گرفته اگر چه کار  حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرف نماید. [آیات عظام: امام، خامنه-ای، سیستانی، خویی]

مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرف نماید ولی چنانچه طوری باشد که اگر  ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بوده که قرض گیرنده در آن پول تصرف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید. [آیت الله مکارم] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  شخصی بدل از غسل تیمم کرده با حدث اصغر تیممش باطل شد آیا برای نماز تیمم کند؟