مسئله ۳۸۹: آیا اقسام تزریقات، روزه را باطل می کند؟

تزریقات [آمپول و سرم و خون] :

همه نوع آن:

o        مطلقا جایز است. [آیات عظام: سیستانی- وحید- ]]

o        تمام تزریقات دارویی و تقویتی و بی حسی و واکسن هرگاه در عضله باشد، برای روزه دار اشکالی ندارد ولی از تزریق در رگ مطلقا پرهیز شود. [آیت الله مکارم]

تفصیل بین اقسام آن:

o        بی حس کننده: اشکال ندارد. [مشهور]

o        غذایی [تقویتی] :

       باید خود داری کند. [آیات عظام: فاضل – جوادی آملی ]

       بنابر احتیاط واجب خود داری کند. [آیات عظام: امام- بهجت  – رهبری ]

       بهتر است اجتناب کند [ احتیاط مستحب] [آیات عظام: خویی- تبریزی]

       احتیاط مستحب آن است که از استعمال آمپول که به جای آب و غذا به کار می رود خود داری کند ولی  سرمی که به جای آب و غذا استعمال می شود احتیاط واجب این است که از آن اجتناب نماید و در صورتی  ضرورتی برای استعمال آن باشد باید بنابر احتیاط واجب روزه را گرفته و بعدا آن را قضا نماید. [آیت الله وحید ]

o        دارویی:

       اگر در رگ باشد اشکال دارد [احتیاط واجب]. [رهبری]

       بهتر است اجتناب کند. [خویی]

       اشکال ندارد. [ امام ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا باید بعد از اذان صبح برای خواندن نماز مقداری صبر کنیم؟