مسئله 274: در موقعی که امام در تشهد آخر نماز است آیا می توان برای درک ثواب وارد جماعت شود؟

باید بعد از نیت به جماعت و گفتن تکبیرة الاحرام به حالت معمولی بنشیند و تشهد را با امام بگوید ولی سلام را نگوید و صبر کند امام سلام را بگوید بعد بایستد و بدون تکرار نیت و تکبیر حمد و سوره را بخواند.   [مشهور]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  شرایط این که در یک معامله ربا بشود چیست؟