مسئله۴۹۷: کدام دسته از زنان بعد از طلاق عده ندارند؟

اگر زنی قبل از نزدیکی کردن از شوهرش جدا شود و در نزدیکی فرقی ندارد چه قبلاً باشد و چه دبراً.

اگر زنی یائسه باشد .

زنی که سن او کمتر از نُه سال باشد و از شوهرش جدا شود. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  مدت قصد ماندن برای وطن چه مقدار است؟