مسئله ۳۶۷: نیت قطع در روزه مستحبی چه حکمی دارد ؟

نیت قطع در روزه مستحبی : اگر مجددا نیت کند مانعی ندارد 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا به ارث و مقدار افزوده ارث خمس تعلق می گیرد؟