مسئله 302: امامت زن برای زن چه حکمی دارد؟

زن می تواند برای زن امامت کند. [غالب مراجع]

بنابر احتیاط واجب جایز نیست. [آیات عظام: امام- فاضل]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

شاید بپسندید:  آیا عنوان «قرآن کریم» که بر روی جلد قرآن نوشته شده حکم نوشته قرآن را دارد؟