مسئله۴۳۷:  باطل کردن عمدی روزه نذر معین چه حکمی دارد؟

آیات عظام حضرت امام، مکارم، فاضل:  باید یک بنده آزاد کند یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا شصت مسکین را اطعام دهد. [فاضل: یعنی کفاره نذر را بدهد و قضای آن را هم بگیرد.]

مقام معظم رهبری و آیات عظام خویی و سیستانی: کفاره قسم را بدهد  یعنی یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتوانست باید سه روز پی در پی روزه بگیرد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر نذر کنم صدقه بدهد اگر بمیرم آیا باید ورثه پرداخت کنند؟