مسئله ۳۷۰ : حکم نیت قاطع در روزه مستحبی و واجب غیر معین چیست ؟

در روزه مستحبی و واجب غیر معین مانند مساله فوق است 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر لباس نجس شود تا چند واسطه نجس است و نجس می کند؟