مسئله ۳۷۰ : حکم نیت قاطع در روزه مستحبی و واجب غیر معین چیست ؟

در روزه مستحبی و واجب غیر معین مانند مساله فوق است 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا به هم زدن دو دست بعد از گذاشتن دست ها روی خاک لازم است یا مستحب است؟