مسئله ۳۶۹: معنای نیت قاطع چیست ؟

نیت قاطع :یعنی در بین روز قصد می کند یکی از مبطلات روزه را عمدا انجام دهد .

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا مأموم می تواند نماز های قضای احتیاطی خود را به جماعت بخواند؟