مسئله ۴۹۴: فرق های عقد موقت و دائم را بیان کنید؟

*در عقد موقت زن نفقه ندارد مگر این که زن نفقه را در عقد موقت شرط کند اما در عقد دائم زن نفقه دارد.

در عقد موقت زن بدون اجازه شوهر می تواند از منزل خارج شود مگر اینکه با استمتاعات شوهر منافات داشته باشد  ولی در عقد دائم زن باید با اجازه شوهر از منزل خارج می شود.

در عقد موقت زن از شوهر خود ارث نمی برد اما در عقد دائم زن از شوهر ارث می برد.

عقد موقت طلاق ندارد و به صرف تمام شدن زمان هر دو با هم نامحرم می شوند اما در عقد  دائم برای جدایی باید طلاق انجام شود.

ذکر نشدن مهریه در عقد دائم عقد را باطل نمی کند برخلاف عقد موقت.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر بعد از غسل فردی متوجه شود که جایی از بدن را نشسته تکلیف چیست؟