مسئله ۳۵۱: شرایط فردی که قصد ده روز کرده  بیان کنید ؟

۱-اطمینان داشته باشیم که ده روز یا بیشتر در آن مکان می مانیم و مردد نباشیم.

۲-این تصمیم را نیز نباید مشروط به چیزی کنیم مثلاً نگوییم که اگر  هوا خوب باشد در این مکان ده روز می مانیم.

۳- ده روز باید در یک مکان باشد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید و عمدا آن را بخورد، چه نوع کفاره ای دارد؟