مسئله ۳۷۴ : مسافر در چه صورت نمی تواند روزه بگیرد؟

مسافری که نمازش شکسته است، روزه نباید بگیرد مگر در سه مورد:

بدل هدی تمتع

بدل بدنه

روزه نذر یا رعایت شرایط

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مأموم در افعال نماز عمداً از امام تبعیت نکند آیا نمازش باطل است؟