مسئله 256: در چه مواردی می توان از نماز واجب به مستحبی عدول کرد؟

عدول از نماز واجب به مستحبی در 2 مورد جایز است:

در جایی که شخص مشغول نماز واجب باشد و نماز جماعت بر پا شود و بترسد که اگر نمازش را تمام کند به جماعت نرسد در این صورت جایز است به نیت نماز مستحبی نماز را دو رکعتي تمام کند در صورتی که وارد رکوع رکعت سوم نشده باشد.

در مورد ظهر روز جمعه برای کسی که قرائت سوره جمعه را فراموش کرده و سوره دیگری را بخواند و به نصف یا بیشتر از آن رسیده باشد می تواند همان نماز را با عدول، نافله قرار بدهد.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی روزه کفاره داشته باشد،آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟