مسئله 314:  آیا فردی که مسافر است می تواند در نماز جمعه شرکت کند؟

بله می تواند شرکت کند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر روزه دار با زن روزه دار اش نزدیکی کند و زن را مجبور کرده باشد، کفاره به عهده کیست؟