مسئله ۵۰۱: پدری زنی دیگر گرفته آیا مادر و خواهر او به من محرم است؟

مادر و خواهرهای زن بابا به انسان نامحرم هستند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا پدر و مادر می توانند از نذر کردن فرزند جلوگیری کنند و منع کنند؟