مسئله ۳۹۹: وظیفه کسی که بعد از اذان صبح بیدار میشود و خود را محتلم می بیند در مورد روزه آن روز چیست ؟

روزه رمضان : روزه اش صحیح است اگرچه بداند قبل از اذان صبح محتلم شده است .

قضای روزه رمضان

o        اگر نمی داند قبل از اذان صبح محتلم شده یا بعدش روزه اش صحیح است .

o        اگر بداند قبل از اذان محتلم شده :

–        وقت قضاء تنگ نیست؛

نمی تواند  آن روز را روزه بگیرد .[مشهور ]

به احتیاط واجب روز دیگری را روزه بگیرد .[مکارم]

–        وقت برای قضا تنگ است ؛

بعد از رمضان قضای آن را انجام دهد [امام ]

روزه اش صحیح است [مکارم ]

می تواند آن روز را روزه بگیرد [سیستانی ، وحید]

بهتر است آن روز را روزه بگیرد و بعد عوض آنرا نیز بجا آورد [ خوئی ]

به احتیاط واجب آن روز را روزه بگیرد و بعد عوض آنرا نیز بجا آورد. [فاضل]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم نماز خواندن مرد با طلا چیست؟بیان فرمایید