مسئله۴۴۹:  کسی که بواسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد، چه حکمی دارد؟

روزه بر او واجب نیست ولی در صورت دوم[ مشقت] باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم دست زدن بدون وضو به نام خدا و صفات خاص خدا چیست؟