مسئله ۳۶۱: اگر کسی برای میتی اجیر شده که روزه بگیرد آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟

اشکالی ندارد. [مشهور]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مردی با زن شوهر دار زنا کند آیا بعداً آن مرد می تواند با آن زن ازدواج کند؟