مسئله ۴۳۲: کسی که باید پی در پی روزه بگیرد اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد یا وقتی شروع کند که در بین آن    به روزی برسد که روزه آن واجب است، چه حکمی دارد؟

باید روزه ها را از سر بگیرد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم گردنبندی که روی آن آیة الکرسی نوشته برای زنی که عادت ماهیانه چیست؟