مسئله ۴۳۲: کسی که باید پی در پی روزه بگیرد اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد یا وقتی شروع کند که در بین آن    به روزی برسد که روزه آن واجب است، چه حکمی دارد؟

باید روزه ها را از سر بگیرد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی نداند که روزه مسافر باطل است و در سفر روزه بگیرد، حکم روزه اش چیست؟