مسئله۴۹۶: عده وفات و عده طلاق و عده عقد موقت چقدر می باشد؟

عده وفات چهار ماه و ده روز قمری است و فرق نمی کند که زن یائسه باشد یا نباشد و فرقی ندارد که عقد موقت بوده یا دائم و فرقی ندارد  که با هم رابطه زناشویی برقرار کرده باشند یا نکرده باشند.

اما در عده طلاق اگر زنی نُه سال او تمام شده باشد و یائسه هم نباشد باید به قدری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید عده او تمام می شود و می تواند شوهر کند و اگر زنی باشد که حیض نمی بیند و در سن زن‌هایی باشد که حیض می بیند باید بعد از طلاق تا سه ماه عده نگه دارد.

اما عده عقد موقت در صورتی که حیض می بیند باید به مقدار حیض عده نگه دارد یعنی بعد از پاکی از حیض دوم می تواند ازدواج کند و اگر حیض نمی بیند باید ۴۵ روز از شوهر کردن خودداری کند.

نکته: اگر زن حامله را طلاق دهند عده اش تا بدنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست لذا اگر یک روز بعد از طلاق بچه اش بدنیا بیاید عده اش تمام می-شود.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کپی و تکثیر نرم افزار بدون اجازه تولید کننده چه حکمی دارد؟