مسئله ۳۳۸: معنای ندیدن دیوار شهر چیست؟

معنای ندیدن دیوار شهر این است که دیوارها کاملا معلوم نباشد نه آن که دیوارها هیچی پیدا نباشد.  [مشهور]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر روزه دار بعد از ظهر به جایی که قصد ده روز دارد برسد روزه اش چه حکمی دارد؟