مسئله ۵۰۰: ربیبه یعنی چه؟ آیا به انسان محرم است؟

یکی از محارم ربیبه است ربیبه به دختر زن انسان که از شوهر دیگر است گفته می شود خواه از شوهر قبل باشد و یا از شوهر بعد البته محرمیت ربیبه مشروط بر این است که انسان با مادر او نزدیکی کرده باشد ضمناً اگر این  شرایط محقق شود انسان هم به خود ربیبه و هم به نوه های دختری زن و هم به نوه های پسری زن محرم است. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی که خودش نماز قضا دارد می تواند آیا نماز قضا برای کسی دیگر بخواند؟