در این مطلب متن شب شهادت حضرت عباس(ع) شهادت از آقای محسن عرب خالقی آماده شده است.

 

سرت بر نیزه شد ای ماه پاره

به پیش دیده ی چندین ستاره

دعا کردم سرت بر روی نیزه

نگردد رو به رو با شیر خواره

شاید بپسندید:  مقصود از نبرد قرقیسیا در آخر الزمان چیست؟ آیا با وقایع امروزه عراق و شام مطابقت دارد؟