مسئله۵۰۹: ازدواج در عده چه حکمی دارد؟

*اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند چنانچه هر دوی آنان یا یکی از آنان بدانند که عده زن تمام نشده و بدانند که عقد کردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدی می شود اگر چه حتی با او نزدیکی نکرده باشد.

* اما اگر هیچ کدام نمی دانند که زن در عده است و نمی دانسته اند که عقد کردن زن در عده حرام است در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد  آن زن بر او حرام می شود.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  عده زن در ازدواج موقت چه مقدار است؟