حکم ذبح و یا شکار چهارپایان و پرندگان در شب چیست؟

در کتاب‌های فقهی استدلالی و فتوایی با توجه به روایات زیر، ذبح و یا شکار حیوانات چهارپا یا دوپا(پرندگان) در شب مکروه دانسته شده است؛(۱) یعنی بهتر این است که حیوانات چهارپا یا پرندگان در شب ذبح نشوند. مگر هنگامی که ضرورت اقتضا کند.

پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله) فرمود: «به سراغ جوجه‌هاى پرندگان در آشیانه‌شان نروید. همین‌طور به سراغ پرندگان در هنگام خوابشان نروید تا این‌که صبح شود». شخصى پرسید: اى پیامبر خدا! هنگام خواب پرندگان چه زمانى است؟ آن‌حضرت فرمود: «شب، هنگام خواب پرنده است. بنابراین در هنگام خوابش به سراغ او نرو تا این‌که صبح شود و به سراغ جوجه‌هاى پرندگان در آشیانه‌شان نروید تا این‌که پر دربیاورند و پرواز کنند. آن‌گاه که پرواز نمودند تیر خود را به ‌سویش بینداز و دام خود را برایش پهن کن».(۲)

ابان بن تغلب گوید: امام صادق”علیه السلام» فرمود: «امام سجاد”علیه السلام» به غلامانشان دستور می‌داد تا زمانی که فجر طلوع نکرده، از ذبح حیوانات پرهیز نمایند و می‌فرمود: خداوند شب را براى همه، موجب آرامش و سکون قرار داده است». ابان می‌گوید: سؤال کردم جانم فداى شما باد، اگر ترس مردن حیوان را داشته باشیم چه؟ امام صادق”علیه السلام» پاسخ داد: «اگر ترس مردن حیوان را (شب هنگام) دارى، آن‌را ذبح کن».(۳)

________________________________________

(۱). ر.ک: نراقی، ملا احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه،  ج ‌۱۵، ص ۴۵۰ – ۴۵۱، قم، مؤسسه آل البیت”علیه السلام»، چاپ اول، ۱۴۱۵ق؛ خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، محقق، غفاری، علی اکبر، ج ‌۵، ص ۱۱۱، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق؛ سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام، ج ‌۲۳، ص ۸۹، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ‌۲، ص ۱۵۱، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.

شاید بپسندید:  آیا " حقیقت " مطلق است یا نسبی؟

(۲). کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ‏۶، ص ۲۱۶، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ‏۲۳، ص ۳۸۱، مؤسسه آل البیت”علیه السلام»، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

(۳). الکافی، ج ‏۶، ص ۲۳۶؛ وسائل الشیعه، ج ‏۲۴، ص ۴۱٫

منبع: اسلام کوئست