مسئله ۳۳۶: حد ترخص به چه معنایی است؟

حدترخص محدوده ای از اطراف شهر یا روستا و منطقه محل سکونت است که با رسیدن به آنجا احکام مخصوصی را درباره نماز و روزه باید رعایت کنیم مثلاً اگر در جایی می خواهیم برویم که ۸ فرسخ فاصله دارد زمانی که به حد ترخص می رسیم باید نماز را شکسته بخوانیم و این محدوده غالبا جایی است که صدای اذان شهر شنیده  نمی‌شود و یا دیوارهای شهر دیده نمی شوند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

معانی

اگر زن و مرد باشند

 

شاید بپسندید:  باطل کردن عمدی روزه نذر معین چه حکمی دارد؟