مسئله۴۰۶:  اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و تصمیم داشته باشد قبل از اذان غسل کند اتفاقا بلند نشد، حکم روزه اش چیست؟

اگر احتمال هم بدهد بیدار می شود روزه اش صحیح است. [حضرت امام، فاضل]

اگر یقین داشته باشد بیدار می شود یا اگر احتمال می دهد، عادتا هم بیدار می شود، روزه اش صحیح است. [آیات عظام: خویی- تبریزی]

اگر اطمینان هم داشته باشد بیدار می شود روزه اش صحیح است. [آیات عظام: سیستانی- بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  وطن اتخاذی به چه وطنی گفته می شود و مدت ماندن باید چه مقدار باشد؟