مسئله۴۲۵: روزه قضای استیجاری را بعد از زوال آیا می توان باطل کرد؟

بنابر احتیاط واجب باطل نکند [آیات عظام: امام- فاضل]

بهتر است باطل نکند. [آیات عظام: خوئی- تبریزی- سیستانی ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  در ماه رمضان باید برای هر روز نیت کرد، یا یک نیت در اول ماه کافی است؟