مسئله 268: آیا مأموم می تواند نماز های قضای احتیاطی خود را به جماعت بخواند؟

جایز است.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  عادت منظم خانمی 5روز است، اما بعد 2 روز دوباره خون دید ،حکم خون دوم چیست؟