مسئله 317: کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند؟

بله، کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی هم بخواند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و خمس آن را بدهیم پاک می شود؟