مسئله 316: آیا کسی که خودش نماز قضا دارد می تواند از طرف میتی اجیر شود؟

بله، کسی که نماز قضا دارد می تواند از طرف میتی اجیر شود و نماز قضا بخواند. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  وظیفه مستحاضه کثیره نسبت به نماز چیست و چگونه نماز بخواند؟