مسئله ۳۴۰: آیا آخر شهر شامل کارخانه ها و مغازه های پراکنده بیرون شهر هم می شود؟

آخر شهر را باید با مراجعه به نظر مردم تعیین کنیم اگر عرف، کارخانه ها و شهرک های پراکنده را جز شهر نمی داند باید ۸ فرسخ را  ازآخرین خانه های شهر محاسبه کنیم.  [رهبری]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا نشستن و مکث بعد از سجده دوم در نماز لازم و واجب است؟