مسئله ۳۸۸: حکم انفیه [سعوط] چیست؟

کراهت دارد، ولی اگر بداند که به حلق می رسد جایز نیست. [ اجماع ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا می توانم کفاره یک مد طعام چند روز را به یک فقیر بدهم؟