مسئله ۴۸۲: آیا  به وسایل زندگی خمس تعلق می گیرد حتی به وسائلی که بیش از یک سال از خرید آنها می گذرد و هیچ استفاده نکردیم؟

چنانچه در معرض استفاده بوده است خمس ندارد. [مشهور مراجع]

باید خمس آن را بپردازد مگر این که در وقت نیاز حقیقی  به آن مستلزم عسر و حرج یا اتلاف مال یا وقت یا مفاسد دیگر باشد و در وقت نیاز نتواند تهیه کند و تهیه آن از قبل متعارف باشد که در این صورت خمس ندارد. [آیت الله سیستانی]

خمس دارد{وحید}. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  در نماز جماعت ماموم باید چه ذکر هایی را بلند بگوید و چه ذکر هایی را آرام بگوید؟