مسئله۴۷۱: شخصی از درآمد کسب خانه ای خریده و چند سال در آن زندگی کرده  سپس آن را می فروشد آیا این پول خمس دارد و یا در غیر خانه اگر فردی مؤونه زندگی خود را بفروشد باید خمس آن را بپردازد؟

اگر در همان سال فروخته شود چنانچه پول آن تا سر سال خمسی زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد و اگر بعد از سال بفروشد پول آن بدون مراعات خمس دارد مگر آن که با وسیله دیگر تعویض کند [حضرت امام]

پول فروش آن در هر حال خمس ندارد هر  چند قیمت آن ترقی کرده باشد. [آیات عظام: خامنه ای، مکارم]

اگر در همان سال خرید فروخته شود چنانچه پول آن تا سر سال خمسی زیاد بیاید بنابر احتیاط واجب خمس آن را باید بپردازد و ترقی آن هم جزء ربح سال  به حساب می آید ودر صورتی که تا سر سال خمسی اضافه بیاید خمس دارد و اگر بعد از سال بفروشد اصل آن خمس ندارد و تنها مقدار تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش جزء درآمد سال شمرده می شود و چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. [آیات عظام: سیستانی، فاضل] (با این تفاوت که آقای فاضل در سال خرید فتوی دارد که خمس دارد)

چنانچه تا سر سال خمسی اضافه بیاید خمس دارد. [آیات الله بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  نیمه شب شرعی را چطور محاسبه می کنند و ساعت چند است؟