مسئله 252: آیا لازم است که مکان نماز گزار پاک باشد؟

پاک بودن مکان نمازگزار شرط نیست به شرطی که اگر نجس است طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس نمازگزار سرایت کند در نتیجه اگر فرش در منزل نجس باشد اما خشک و لباس و بدن نمازگزار هم خیس نباشد می شود روی آن نماز بخواند اما جایی که نمازگزار پیشانیش را روی آن می گذارد [مهر] اگر نجس شود حتی در صورت خشک بودن هم نماز را باطل می کند.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر امام در رکعتی که تشهد یا قنوت ندارد تشهد و قنوت انجام دهد وظیفه مأموم چیست؟