مسئله۴۷۰: آیا به ارث و مقدار افزوده ارث خمس تعلق می گیرد؟

۱-اگرورثه شک داشته باشند که آیا متوفی در زمان حیاتش خمس را ادا کرده یا نه در این صورت برخی مراجع همچون آیت الله سیستانی و خویی میفرمایند خمس دارد اما امام و رهبری و مکارم  میفرمایند خمس ندارد.

۲-اما اگر ورثه شک داشته باشند که خمس به مال متوفی تعلق گرفته یا نه یا متوفی معتقد به خمس نبوده مثل کافر یا مخالف در این صورت ورثه وظیفه ای ندارند .

۳-اما اگر متوفی معتقد به خمس بوده و ورثه میدانند که متوفی خمس عین مال به ارث رسیده را نداده باید خمس ان را بدهند {غالب مراجع}اما نظر آیت الله سیستانی این است که اگر متوفی معتقد به خمس بوده و ورثه میدانند متوفی خمس عین مال به ارث رسیده را نداده و اهل خمس بوده و یا وصیت به ادا خمس کرده و ثلث مال او وافی است در این صورت باید ورثه خمس ان را بدهند اما اگر متوفی اهل خمس نبوده یعنی در زمان حیات خود خمس نمیداده که در این صورت بر ورثه لازم نیست که خمس متوفی را بدهند در حالی که در قسمت اخیر مشهور قائل به خمس هستند.

۵-اگر در خود ترکه خمس نیست اما ورثه میدانند که متوفی بدهکار خمس بوده در این صورت باید ورثه بدهکاری خمسی میت را بدهند{مراجع}

 

افزایش ارث:

o        به قصد رشد نگهداری کرده که مشهور مراجع می فرمایند خمس دارد. مگر آیات عظام: خویی، تبریزی، وحید

o        بدون قصد رشد نگهداری کرده که مشهور مراجع می فرمایند خمس ندارد.

نکته: در قسمت «ب» برخی مراجع مثل مرحوم فاضل و آیت الله مکارم می فرمایند خمس دارد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  گیره استکان که از طلا یا نقره است و یا ظروفی که از آب طلا است چه حکمی دارد؟