اگر حالات عاطفی؛ مانند عصبانیت یا خوشحالی معلول ترشحات گلبول‌های بدن است نقش روح در این میان چیست؟

این مطلب که از نظر علوم طبیعی عصبانیت، ناراحتی، خوشحال شدن و دیگر حالات عاطفی، معلول ترشح گلبول‌ها و فعل و انفعالات فیزیکی سلول‌های مغزی است، منافات با وجود روح و غیر مادی بودن روح و نفس ندارد؛

زیرا روح انسان مجرد تام و کامل نیست، بلکه روح هر چند در مرحله‌ی ذات، مجرد است اما در مقام فعل، مادی است. به بیان دیگر، ترشح گلبول‌ها فعل و انفعالات فیزیکی سلول‌های مغزی، به عنوان اسباب و ابزار روح هستند که فعالیت روح از طریق این اسباب صورت می‌گیرد.

 

منبع: اسلام کوئست

شاید بپسندید:  یک ذکر برطرف‌شدن ترس و مشکلات، فریب‌نخوردن از دیگران و بهره‌مندی از زینت‌های حلال دنیا بیان کنید؟