مسئله۳۷۵:  آیا روزه نذری را می توان در سفر انجام داد؟

خیر باید در نذر شرط شده باشد که در سفر هم اگر باشد آن را انجام دهد و یا در فلان تاریخ هر کجا که باشد آن را انجام دهد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی به خاطر غفلت نیت روزه نکرده باشد حکم روزه اش چیست ؟