مسئله۴۶۰:  آیا کفاره را می توان به واجب النفقه داد؟

جایز نیست. [آیات عظام بهجت، سیستانی]

احتیاط آن است که کفاره را مطلقا به واجب النفقه ندهد. [آیت… مکارم]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا منتشر کردن خبر و فیلم گناهان و کارهای زشت، با گناه گناه کاران آنها برابر است؟