مسئله۴۲۳: آیا روزه قضا را می توان خورد؟

اگر در وقت روزه قضا وسیع باشد می تواند تا قبل از اذان ظهر افطار کند ولی بعد از زوال نمی تواند [غالب مراجع]

اما اگر وقت قضا تنگ باشد غالب مراجع اجازه نمی دهند که قبل از ظهر افطار کند اما مراجعی همچون آیت الله سیستانی  و خویی اجازه می دهند که قبل از زوال افطار کند. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر جماع صورت بگیرد اما منی خارج نگردد، آیا باز هم روزه باطل میشود؟