مسئله ۳۸۷: چکاندن قطره در چشم یا گوش یا بینی آیا مبطل روزه هست؟

قطره بینی اگر به حلق برسد روزه را باطل می کند. [آیات عظام: امام- خویی-  فاضل- سیستانی-مکارم]

قطره چشم و گوش روزه را باطل نمی کند. [ آیات عظام: امام- خویی- فاضل- سیستانی -مکارم]

قطره چشمی یا سرمه و مانند آن اگر طعم یا بویش به حلق برسد کراهت دارد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  تقلید از چه زمانی شروع شده آیا در زمان پیامبر و ائمه اطهار نیز بوده است؟