مسئله 287: آیا در رکعت سوم و چهارم در حال رفتن امام  به رکوع می شود اقتدا کرد؟

خیر نمی شود و باید صبر کرد که امام کاملا به رکوع رود. [ غالب مراجع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  شرایط فردی که قصد ده روز کرده چیست؟