مسئله۴۷۴: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و خمس آن را بدهیم پاک می شود؟

اگر خمس آن را بدهید با چند شرط بقیه پاک و حلال می شود:

o        تشخیص و جدا کردن مال حلال از حرام ممکن نباشد

o        صاحب مال حرام معلوم نباشد.

o        مقدار مال حرام و حلال را نداند.

برخی از مراجع شرط دیگری نیز افزوده اند و گفته اند: نداند مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  فردی مرجع تقلیدش از دار دنیا رفته آیا می تواند همچنان برمرجع تقلید میت باقی بماند؟