مسئله ۴۸۹: اگر مال نذری مثل گوسفند قبل از تحقق نذر تلف شود تکلیف چیست؟

نذر منحل می شود و چیزی بر او نیست. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آيا زن حائض می تواند غير از سوره هایی كه سجده واجب دارد بخواند مانند سوره بقره؟