مسئله۴۹۱: اگر نذر منعقد شود آیا تا قبل از برآورده شدن حاجت می شود آن را عوض کرد؟

خیر اگر صیغه نذر بر زبان جاری شده باشد نمی تواند نذر خود را عوض کند. [مراجع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر امام و مأموم هر دو زن باشند صف جماعت باید چگونه باشد؟