مسئله۴۳۳:  اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه تکلیفی دارد؟

بنابر احتیاط کفاره جمع بر او واجب می شود، یعنی باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را اطعام دهد. [مشهور]

مقام معظم رهبری و آیت اللهسیستانی: یک کفاره کافی است ولی احتیاط مستحب آن است که کفاره جمع بدهد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا مردان می توانند در نماز ظهر روز جمعه حمد و سوره را بلند بخوانند؟